generiskapotek.com

Pædagogikken

Værdierne i Naturbørnehavens hverdag:

Tryghed, fordybelse, nærvær, anerkendelse, rettidig omsorg og respekt.

Friskolens fælles værdier:

Fællesskab – ligeværd og lyst til læring.

Menneskesynet:

Forpligtende fællesskaber – Grundtvig Koldsk – tillid og det levende ord/fortælling.

Børne- og læringsmiljø: 

Børnemiljøet er alle vegne i hverdagslivet. Det udspiller sig i de fysiske rammer og den sociale organisering der præger hverdagen i institutionen. Vi ser børne- og læringsmiljøet som et samspil mellem voksnes organisering, af rammerne og børnenes udfoldelse heri. Rammerne kan inddeles  i det fysiske, det psykiske og det æstetiske. På personalemøder og div. temadage drøfter vi forskellige pædagogiske metoder til at opnå et godt børne- og læringsmiljø.

Fysiske: 

Vi er en naturbørnehave og opholder os hele dagen udenfor på engen, som er vores base. Engen er et stort grønt indhegnet naturområde med et lille hyggeligt og lyst enghus – et rum med små borde og stole og et lille tekøkken. Derudover er der en stor rund lukket enghytte med fast gulv og varmekilde, to toilethuse – det ene med pusleplads og børnegarderober.  På engen har vi en legehytte, et stort sandareal, et skur med køretøjer, kælkebakke, naturscene, højbede, hængekøjeområde, skov, bålpladser og adgang til en indhegnet sø og vandløb. Børnene sover til middag i et af de tre shelters på engen. Udover engen, kan vi benytte alle skolens lokaler så som sløjd, musik, skolekøkken og multihal.

Psykiske:

Vi arbejder med vores værdiord på personalemøderne. Værdierne skal afspejle vores dagligdag både som barn og voksen.

Vi arbejder med Fri for Mobberi for at styrke venskaber i børnegrupperne. Vi er i tæt dialog med forældrene om børnenes trivsel og udvikling. På personalemøder drøfter vi og handler på vores daglige iagttagelser af børn, så vi sikrer os at alle børn trives og udvikler sig.

Børnene er inddelt i aldersopdelte basisgrupper med faste voksne, som har hovedansvaret for gruppens pædagogiske arbejde.

Æstetiske:

Det æstetiske børnemiljø på engen er unikt, det er et stykke natur, hvor børnene oplever årstiderne skifte. Toilethusene, Enghytten og Enghuset er alle små huse beklædt med træ, så de de falder ind i naturen og konceptet.

Børneperspektiv:

Vi som voksne indtænker børneperspektivet i børnehavens miljø og hverdag. Igennem en anerkendende tilgang forsøger vi at se, lytte, forstå og indleve os i børnenes følelser og motiver – vi tilstræber at være i øjenhøjde med det enkelte barn for at se, hvad barnet er optaget af. Vi anvender denne “viden” i det daglige pædagogiske arbejde bl.a. i forhold til samlinger, læreplansaktiviteter, traditioner og festdage, håndvask, spisesituationer, af- og påklædning osv. Vi forsøger hele tiden at se på børnenes tegn –  signalerer de at oplevelsen er positiv eller at noget godt kunne have været anderledes. Vi giver samtidig børnene medbestemmelse og medindflydelse i dagligdagen og aktiviteterne.

Forældrene inddrages gennem daglige samtaler, dokumentation, forældremøder og via forældrebestyrelsen.