https://www.generiskapotek.com

Forretningsorden

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Naturbørnehaven, Engen.

(Udarbejdet februar 2013)

  • Afdelingslederen og forældrebestyrelsesformanden aftaler i samarbejde dagsordenen.
  • Afdelingslederen udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne via mail senest fire dage før mødet. Hvis et medlem af forældrebestyrelsen ønsker et punkt på dagsordenen kan det ske ved henvendelse til forældrebestyrelsesformanden eller afdelingslederen.
  • Godkendelse af dagsorden skal ske på selve forældrebestyrelsesmødet. Der kan tilføjes ekstra punkter til dagsorden, hvis alle indvilliger i det.
  • Forældrebestyrelsesmøderne afholdes i børnehaven/friskolen.
  • Forældrebestyrelsesmødernes varighed er to timer. Som udgangspunkt starter møderne kl. 19.
  • Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, gives besked til formanden i så god tid som muligt.
  • Forældrebestyrelsesformanden leder mødet. Mødelederens opgave er, at sikre at dagsordenen følges og tidsrammen for mødet overholdes, samtidig med at mødet foregår i en god dialog. Hvis tiden overskrider skal mødelederen tage initiativ til at prioritere i dagsordenen eller stramme op på dialogen. Mødelederen sikrer, at konklusionerne opsummeres efter hvert punkt. Mødelederen kan evt. uddelegere nogle af opgaverne.
  • Der udarbejdes et referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet skal mindst indeholde:

1. Mødedato

2. Hvem der har været til stede

3. Dagsorden

4. De trufne beslutninger

Referatet sendes til godkendelse hos forældrebestyrelsen, som indenfor en uge skal godkende eller komme med evt. rettelser til referatet. En uge efter sidste ændring offentliggøres referatet for forældre og medarbejdere i børnehaven. Fortrolige oplysninger må ikke offentliggøres. Referatet gemmes i formandsmappen. Ligeledes lægges en kopi af referatet på den del af forældreintra, hvor kun børnehavens forældre har adgang.

  • Der afholdes ca. 10 forældrebestyrelsesmøder om året.
  • Følgende faste punkter indgår i forældrebestyrelsesmødernes dagsorden i løbet af et år:

1. Valg til forældrebestyrelse (august)

2. Forretningsorden godkendes/revideres af ny bestyrelse (august)

3. Forældrearrangement (maj)

4. Julemarked (november)

5. Budgetramme (april)

6. Arbejdsdag (forår)

7. Madordning (maj, hvert 2. år)

8. Årsplan/læreplan (juni, revideres hvert 2. år)

9. Pædagogisk dag for personalet